Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for Olivine Group i Enkhuizen
indgivet til Handelskammeret i Utrecht.

 

Artikel I Anvendelse
Disse vilkår og betingelser gælder for alle aftaler indgået af Olivine Group BV, såvel som greenSand-selskaberne etableret i Enkhuizen, i det følgende benævnt Olivine Group. Tilbuddene og/eller aftalerne vedrører Olivine-koncernen. Betingelser om det modsatte er kun en del af den mellem parterne indgåede aftale, hvis og i det omfang begge parter udtrykkeligt har aftalt dette skriftligt. Den anden parts accept og tilbageholdelse - med hvem den person, der indgår eller har indgået aftale med Olivine-koncernen, er udpeget - uden bemærkninger, og hvortil et tilbud eller ordrebekræftelse, hvorpå der henvises til nærværende handelsbetingelser, udgør samtykke til deres ansøgning. Den mulige uanvendelighed af en (del af en) bestemmelse i disse generelle vilkår og betingelser påvirker ikke anvendeligheden af ​​de øvrige bestemmelser.

Artikel II Priser
1. Såfremt kostprisen for de til rådighed stående varer/materialer stiger mellem datoen for aftaleindgåelse og levering, er Olivine-koncernen berettiget til, at disse forhøjelser pr. videregivet til den anden part. Såfremt en ny prisliste er udstedt af Olivine Gruppen og/eller leverandører og træder i kraft mellem ovennævnte datoer, er Olivine Gruppen berettiget til at opkræve de deri anførte priser til den anden part, eller at anvende bestemmelserne i foregående punktum. .
2. Såfremt modparten er en fysisk person, der ikke handler i forbindelse med erhverv eller virksomhed, kan prisstigninger viderevælges/opkræves i ovennævnte forstand 3 måneder efter, at de er sket. etableret. Ved prisstigninger på kortere sigt er den anden part bemyndiget til at ophæve aftalen.

Artikel III Betaling
1. Ved forsinket betaling af ethvert beløb skylder Olivine Group, vil de lovpligtige renter blive opkrævet i henhold til art. 6:119/120 hollandsk civillovbog vil blive opkrævet fra det øjeblik, kravet er forfaldet til betaling. Alle omkostninger forbundet med at tage retslige og udenretslige inkasso- og/eller tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger er for den anden parts regning. I denne henseende vil sidstnævnte i det mindste skylde det hollandske advokatsamfunds inkassosats, som var gældende på tidspunktet for misligholdelse. De udenretslige inkassoomkostninger fastsættes forud til 15 % af det beløb, som den anden part skylder, med tillæg af fortabelse og renter.
2. Efter Olivine-koncernens skøn, i de foregående eller tilsvarende omstændigheder, uden yderligere varsel om misligholdelse eller retsligt indgreb, kan aftalen helt eller delvist opløses, uanset om den er forenet med et erstatningskrav.
3. Hvis den anden part ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser rettidigt, er Olivine-koncernen bemyndiget til at suspendere opfyldelsen. af de indgåede forpligtelser over for den anden part, indtil betaling er sket eller der er stillet behørig sikkerhed herfor. Det samme gælder før tidspunktet for misligholdelse/misligholdelse, hvis Olivine-koncernen har begrundet mistanke om, at der er grund til at tvivle på den anden parts kreditværdighed.
4. Betalinger foretaget af den anden part tjener altid til afregning af alle renter og skyldige omkostninger og efterfølgende forfaldne fakturaer, der har været skyldig længst.

Artikel IV Forebyggelse, konkurs, betalingsstandsning
1. Såfremt den anden part på grund af særlige omstændigheder , er placeret uden for sin skyld eller falder uden for sin risikosfære, kan Olivine Gruppen opløse aftalen efter anmodning fra den anden part. De øvrige omkostninger er for den anden parts regning.
2.I tilfælde af, at den anden part erklæres konkurs eller ansøger om betalingsstandsning på et hvilket som helst tidspunkt efter indgåelse af deltagelsesaftalen, opløses deltagelsesaftalen alene ved de førnævnte begivenheders indtræden, og den anden part er forpligtet til at betale det fulde beløb. beløbet for aftalerne, stående omkostninger, såvel som alle andre omkostninger, der er afholdt på hans vegne, uden at dette berører Olivine-gruppens ret til at kræve omkostninger, skader og renter

Artikel V Ansvar
1. Olivine Gruppen er ikke ansvarlig for skade, uanset navn, direkte eller indirekte påført af den anden part, dennes personale – tab af fortjeneste og skader som følge af tyveri, ødelæggelse eller nogen anden årsag – hvis denne skade er forårsaget af tredjemand. 2. Den anden part holder Olivine Group skadesløs mod ethvert krav fra tredjemand, som følge af skader, uanset navn, forårsaget af den anden part selv.
3. Den anden part er ansvarlig for ordren af ​​greensand, som de placerer hos Olivine Group , ved hjælp af en underskrevet ordrebekræftelse og/eller en e-mail, hvori de bekræfter deres ordre, medmindre andet er aftalt med Olivine Group.

Artikel VI Default/ Authorable Manglende
1 Hvis opfyldelse af det, som Olivine-koncernen er forpligtet til i henhold til den aftale, der er indgået med den anden part, ikke er mulig, og dette skyldes manglende opfyldelse, der kan henføres til sidstnævnte, og/eller til den anden part. Olivine-koncernen er berettiget til at ophæve den mellem parterne indgåede aftale eller suspendere opfyldelsen af ​​sine forpligtelser over for den anden part i en rimelig periode, der skal fastlægges, på side af tredjemand/leverandører, der er engageret til aftalens udførelse. ved det uden at betale nogen kompensation. Såfremt ovennævnte situation indtræffer, når aftalen er delvist opfyldt, er den anden part forpligtet til at opfylde sine forpligtelser over for Olivine-koncernen indtil da, forstås: krig, optøjer, mobilisering, indenlandske og udenlandske optøjer, regeringsforanstaltninger, strejke og udelukkelse fra arbejdere eller trussel om disse og lignende omstændigheder; afbrydelse af de valutaforhold, der eksisterede på tidspunktet for aftalens indgåelse; driftsforstyrrelser på grund af brand, ulykke, strømsvigt eller andre hændelser; naturfænomener, uanset om den manglende opfyldelse eller den forsinkede opfyldelse finder sted hos Olivine-koncernen, dens leverandører eller tredjeparter, som den er engageret til at udføre forpligtelsen. Olivine-koncernen er berettiget til at opløse den mellem parterne indgåede aftale eller til at suspendere opfyldelsen af ​​sine forpligtelser over for den anden part i en rimelig periode, som den fastsætter, uden at være forpligtet til at betale nogen erstatning. Såfremt ovenstående situation indtræffer, når aftalen er delvist opfyldt, er den anden part forpligtet til at opfylde sine forpligtelser over for Olivine-koncernen indtil dette tidspunkt.

Artikel VII Gældende lov
1. Aftaler indgået mellem Olivine Group og den anden part er udelukkende underlagt hollandsk lov. Tvister, der udspringer af aftalerne, vil også blive afgjort under hollandsk lov.
2. Eventuelle tvister vil blive afgjort af den kompetente hollandske domstol i ….., i det omfang presserende lovbestemmelser ikke foreskriver andet og på en sådan måde, at Olivine Group er berettiget til at få en sag indbragt for den kompetente domstol på det sted, hvor den anden part bor og/eller er etableret.

Artikel VIII Afsluttende bestemmelser
I alle tilfælde, der ikke er omfattet af nærværende betingelser, vil Olivine-gruppen beslutte gennem sin ledelse

.
×